Rok 2018

Temat: Raport za III kwartał 2018r.
22/12/2018
Temat: Q3 2018
22/12/2018
Temat: Raport półroczny P 2018
27/09/2018
Temat:Raport biegłego rewidenta za 6 miesięcy na dzień 30 czerwca 2018r
27/09/20187
Temat: Śródroczne Skrócone Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku
27/09/2018
Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta za 01.01.2018r-30.06.2018r
27/09/2018
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017
29/05/2018
Temat: Q1 2018
24/05/2018
Temat: Raport za I kwartał 2018r.
24/05/2018