Rok 2017

Temat: Raport za III kwartał 2017r.
22/11/2017
Temat: Q3 2017
22/11/2017
Temat: Raport półroczny P 2017
27/09/2017
Temat:Raport biegłego rewidenta za 6 miesięcy na dzień 30 czerwca 2017r
27/09/2017
Temat: Śródroczne Skrócone Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku
27/09/2017
Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta za 01.01.2017r-30.06.2017r
27/09/2017
Temat: Q1 2017
24/05/2017
Temat: Raport za I kwartał 2017r.
24/05/2017