Rok 2016

Temat:Sprawozdanie finansowe za rok 2016
04/26/2017
Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016
04/26/2017
Temat: Opinia biegłego rewidenta
08/11/2016
Temat: Raport biegłego rewidenta
04/26/2017
Temat: Raport roczny R2016
04/26/2017
Temat: List Prezesa Zarządu
04/26/2017
Temat: Raport za III kwartał 2016r
08/11/2016
Temat: Q3 2016
08/11/2016
Temat: Raport półroczny P 2016
23/08/2016
Temat:Raport biegłego rewidenta za 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016r
23/08/2016
Temat: Śródroczne Skrócone Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku
23/08/2016
Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta za 01.01.2016r-30.06.2016r
23/08/2016
Temat: Q1 2016
10/05/2016
Temat: Raport za I kwartał 2016r.
10/05/2016