Rok 2015

Temat: Opinia biegłego rewidenta za 2015 r.
16/04/2016
Temat: Raport biegłego rewidenta za 2015 r.
16/04/2016
Temat: Sprawozdanie finansowe za 2015 r.
16/04/2016
Temat: Raport roczny R 2015
16/04/2016
Temat: Pismo Prezesa do Akcjonariuszy
16/04/2016
Temat: Raport za IV kwartał 2015r
23/02/2016
Temat: Q4 2015
23/02/2016
Temat: Q3 2015
12/11/2015
Temat:Raport za III kwartał 2015r.
12/11/2015
Temat: Raport półroczny P 2015
27/08/2015
Temat:Raport biegłego rewidenta za 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015r
27/08/2015
Temat: Śródroczne Skrócone Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku
27/08/2015
Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta za 01.01.2015r-30.06.2015r
27/08/2015
Temat: Q1 2015
15/05/2015
Temat: Raport za I kwartał 2015r.
15/05/2015
Temat: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2014 r.
23/04/2015
Temat: Noty objaśniajace do sprawozdania finansowego za 2014 r.
23/04/2015
Temat: Opinia i raport biegłego rewidenta za 2014 r.
23/04/2015
Temat: Sprawozdanie z działalności Emitenta za 2014 r.
23/04/2015
Temat: Sprawozdanie finansowe za 2014 r.
23/04/2015
Temat: Raport roczny R 2014
23/04/2015
Temat: Pismo Prezesa do Akcjonariuszy
23/04/2015
Temat: Q4 2014
02/03/2015r.
Temat: Raport za IV kwartał 2014
02/03/2015r.