Rok 2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

37 189

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

- 228

Zysk (strata) brutto

7 900

Zysk (strata) netto

6 253

Aktywa razem

45 124

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

17 444

Zobowiązania długoterminowe

334

Zobowiązania krótkoterminowe

16 279

Kapitał własny

27 680

Kapitał zakładowy

12 761

Liczba akcji

30381625

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję

0