Rok 2010

Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

48 291

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

- 3 586

Zysk (strata) brutto

- 885

Zysk (strata) netto

635

Aktywa razem

49 022

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

12 363

Zobowiązania długoterminowe

9

Zobowiązania krótkoterminowe

12 354

Kapitał własny

21 427

Kapitał zakładowy

12 761

Liczba akcji

30381625

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję

0