Rok 2010

Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2010 r. i powołanie Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 1 stycznia 2011 r.
Temat: Zawarcie w dniu 30 listopada 2010 r. umowy przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części "Pemug"S. A. pomiędzy Emitentem a FAMUR S. A. w Katowicach
Temat: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Emitenta za 3. kwartał br. z 15 na 5 listopada 2010 r.
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez TDJ S. A. (dawniej "AB Consulting" Sp. z o. o.) z siedzibą w Katowicach
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zmiana zamiaru TDJ S. A. z siedzibą w Katowicach w sprawie nie zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży wszystkich udziałów Emitenta w jednostce zależnej Emitenta ZPP "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez TDJ S. A. (dawniej PU "AB Consulting" Sp. z o. o.)
Temat: Przekazanie tekstu jednolitego Statutu PEMUG S.A. w Katowicach
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez PU "AB Consulting" Sp. z o. o.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zarejestrowanie przekształcenia Przedsiębiorstwa Usługowego "AB Consulting" Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu w TDJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2010 oraz za rok 2010
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez PU "AB Consulting" Sp. z o. o.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: korekta do raportów rocznych za 2009 rok - R 2009 i RS 2009 - ponowne przekazanie opinii i raportów biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009
Temat: Zawarcie umowy sprzedaży wszystkich udziałów Emitenta w jednostce zależnej "PEMUG INWESTYCJE I SPRZĘT" Sp. z o. o. oraz przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w jednostce zależnej Emitenta ZPP "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o.
Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na ZWZ PEMUG S.A. w dniu 28 maja 2010 roku
Temat: powołanie przez ZWZ Emitenta w dniu 28 maja 2010 roku członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEMUG S.A. w dniu 28 maja 2010 roku
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez prokurenta
Temat: Zbycie wszystkich akcji Emitenta przez znaczących akcjonariuszy - Romana Doleżała i Waldemara Michałowskiego
Temat: Nabycie w ramach wezwania przez Spółkę "AB Consulting" Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu 26.910.509 akcji Emitenta, co stanowi 88,57% kapitału zakładowego Emitenta
Temat: Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy ze spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka"
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Korekta Emitenta do Raportu Rocznego (R 2009) i Raportu Rocznego Skonsolidowanego (RS 2009), przekazanych do wiadomości publicznej w dniu 30 kwietnia 2010 roku
Temat: Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej przez Emitenta w roku 2009
Temat: Załącznik do projektu Uchwały Nr 13 ZWZ Pemug SA w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń
Temat: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 maja 2010 r. wraz z projektami załączników do tych uchwał
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych ?Pemug? S. A. w dniu 28 maja 2010 roku
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Uprawomocnienie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 31 lipca 2009 roku o umorzeniu postępowania upadłościowego jednostki zależnej Emitenta - Zakładu Produkcji Przemysłowej "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o.
Temat: Stanowisko Emitenta wobec wezwania PU "AB Consulting" Sp. z o. o. na akcje PEMUG S.A. z dnia 16 03 2010
Temat: Oddalenie w całości odwołania na rozstrzygnięcie wygranego przez Emitenta przetargu w LW "Bogdanka" S. A. wniesionego przez Konsorcjum z Elektrometalem S. A. w Cieszynie jako liderem
Temat: List Intencyjny zawarty pomiędzy Michałem Goli - Prezesem Zarządu i większościowym Akcjonariuszem Spółki GC Investment S. A. a Emitentem i znaczącymi Akcjonariuszami Emitenta - nieaktualny
Temat: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
Temat: Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
Temat: Zawarcie porozumienia pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowym "AB Consulting" Sp. z o. o. a Emitentem
Temat: Zawarcie porozumienia pomiędzy znaczącymi Akcjonariuszami Emitenta - Romanem Doleżałem i Waldemarem Michałowskim a Przedsiębiorstwem Usługowym "AB Consulting" Sp. z o. o.
Temat: List Intencyjny zawarty przez Emitenta i jego znaczących Akcjonariuszy ze spółką KPBP "Budus" S. A. i jej znaczącym Akcjonariuszem - nieaktualny
Temat: podpisanie Listu Intencyjnego przez Emitenta i jego znaczących Akcjonariuszy ze spółką KPBP "Budus" S. A. i jej znaczącym Akcjonariuszem
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Portfel robót PEMUG S.A. na 2010 rok potwierdzony zawartymi i realizowanymi umowami
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zawarcie Listu Intencyjnego pomiędzy Michałem Goli - Prezesem Zarządu i większościowym Akcjonariuszem Spółki GC Investment S. A. z siedzibą w Katowicach a Emitentem i znaczącymi Akcjonariuszami Emitenta
Temat: Strony Listu Intencyjnego zawartego w dniu 20 października 2009 roku między Akcjonariuszami AWBUD S. A. i Wspólnikami AWBUD Sp. z o. o. a Emitentem i znaczącymi Akcjonariuszami Emitenta nie doszły do porozumienia
Temat: Skorygowany i obowiązujący terminarz przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w 2010 roku
Temat: Korekta raportu bieżącego Nr 1 2010
Temat: Terminarz przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2010 roku