Rok 2009

Temat: Zbycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Rozpoczęcie negocjacji warunków porozumienia pomiędzy Stronami Listu Intencyjnego zawartego między Akcjonariuszami AWBUD SA i Wspólnikami AWBUD Sp. z o. o. a Emitentem i znaczącymi Akcjonariuszami Emitenta
Temat: Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez prokurenta
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez członka organu zarządzającego
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez członka organu zarządzającego
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: zawarcie listu intencyjnego pomiędzy Akcjonariuszami AWBUD S. A. i Wspólnikami AWBUD Sp. z o. o. a Emitentem i znaczącymi Akcjonariuszami Emitenta
Temat: Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zbycie akcji przez członka organu zarządzającego
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zbycie akcji przez członka organu zarządzającego
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez członka organu zarządzającego
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zbycie akcji przez członka organu zarządzającego
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego ZPP "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o.
Temat: Wygaśnięcie umowy z Animatorem Emitenta IDM S. A.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Korekta raportu bieżącego Nr 36 2009
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zakończenie spłaty zobowiązań wobec ZUS
Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na ZWZ PEMUG S.A. w dniu 30 06 2009
Temat: Uchwały podjęte przez ZWZ PEMUG S.A. w dniu 30 06 2009
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Projekty uchwał na ZWZ i sprawozdanie Rady Nadzorczej
Temat: wybór biegłego rewidenta
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zwołanie ZWZ PEMUG S.A. w dniu 30 06 2009 r.
Temat: przekazanie opinii i raportów biegłego rewidenta z prawidłowo zeskanowanymi podpisami i zatwierdzeniami
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2008 roku
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: zmiana terminów przekazania niektórych raportów okresowych
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Postanowienie sądu o ukończeniu postępowania układowego PEMUG S.A.
Temat: Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Temat: Terminarz raportów okresowych w 2009 roku