Rok 2008

Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

39 399

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

- 2 124

Zysk (strata) brutto

- 202

Zysk (strata) netto

- 61

Aktywa razem

48 652

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

27 677

Zobowiązania długoterminowe

159

Zobowiązania krótkoterminowe

23 947

Kapitał własny

20 975

Kapitał zakładowy

12 761

Liczba akcji

30381625

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję

0