Rok 2008

Temat: Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta z IDM S. A.
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Ustanowienie przez sąd zarządu własnego w jednostce zależnej ZPP "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o.
Temat: Opinia biegłego sądowego potwierdzająca wykonanie układu przez Emitenta
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Korekta RB Nr 70 2008 z 31.10.2008 r.
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną
Temat: Zmiana numeru kolejnego raportu bieżącego nr 66 2008
Temat: Podjęcie uchwały przez NZW jednostki zależnej o skupie akcji Emitenta
Temat: Wniosek ZPP "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o. o przywrócenie zarządu własnego
Temat: Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego ZPP "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o.
Temat: Zbycie i nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Przekazanie tekstu jednolitego Statutu PEMUG S.A.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego ZPP "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Spłata wierzycieli ZPP "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o. - jednostki zależnej Emitenta objętej postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu
Temat: Powołanie prokurenta Emitenta
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w PEMUG S.A. w 2007 roku
Temat: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na ZWZ PEMUG S.A. w dniu 26 06 2008 r.
Temat: Uchwały podjęte przez ZWZ PEMUG S.A. w dniu 26 06 2008 r.
Temat: zawarcie umowy regulującej tryb spłaty wierzycieli ZPP ?PEMUG KONSTRUKCJE? Sp. z o. o.
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Projekty uchwał na ZWZ PEMUG S.A. w dniu 26 czerwca 2008 roku
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Uzupełnienie Raportu Rocznego Emitenta R 2007
Temat: Uzupełnienie skonsolidowanego Raportu Rocznego Emitenta RS 2007
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zwołanie ZWZ PEMUG S.A. w dniu 26 czerwca 2008 r.
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w ?Pemug? S. A. w 2007 roku
Temat: Uzupełnienie Raportu Rocznego Emitenta R 2007
Temat: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2007 roku
Temat: Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok 2007
Temat: Zmiana znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i prokurentów
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: 22 kwietnia 2008 r. wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
Temat: Przekazanie tekstu jednolitego Statutu Pemug S. A.
Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Temat: Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu jednostki zależnej Emitenta - ZPP "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o.
Temat: Informacja Zarządu PEMUG S.A. o przyjęciu do stosowania Zasady III. 7 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zakończenie subskrypcji akcji PEMUG S.A. serii F
Temat: Obniżenie kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta spółki "PEMUG INWESTYCJE I SPRZĘT" Sp. z o. o.
Temat: Zmiana znaczącej umowy
Temat: 22 lutego 2008 r. wprowadzenie do obrotu giełdowego 6.076.325 praw do akcji PEMUG S.A. serii F
Temat: Przydział akcji "Pemug" serii F
Temat: Zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 2 do Prospektu Emisyjnego
Temat: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie praw poboru emisji akcji Emitenta serii F przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie praw poboru emisji akcji Emitenta serii F przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zmiana znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta w związku z publiczną ofertą akcji serii F
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zmiana znaczącej umowy
Temat: Terminarz przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych PEMUG S.A. w 2008 roku
Temat: Informacja Zarządu PEMUG S.A. w sprawie zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", które nie są stosowane przez Emitenta