Rok 2007

Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zmiana znaczącej umowy
Temat: Złożenie prospektu emisyjnego akcji serii F do Komisji Nadzoru Finansowego
Temat: Nabycie akcji przez członka organu zarządzającego
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji przez członka organu zarządzającego
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na NWZ PEMUG S.A. w dniu 30 października 2007 roku
Temat: Zatwierdzenie Aneksu Nr 7 do Dokumentu Rejestracyjnego przez KNF
Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEMUG S.A. w dniu 30 października 2007 roku
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Korekta raportu bieżącego Nr 62 2007
Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEMUG S.A. zwołane na dzień 30 października 2007 roku
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Wniosek do Sądu spółki zależnej Emitenta "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o o zmianę postępowania upadłościowego z likwidacyjnego na układowe.
Temat: Zwołanie NWZ PEMUG S.A. w dniu 30 października 2007 roku
Temat: Zmiana terminu przekazania półrocznego raportu skonsolidowanego rozszerzonego za pierwsze półrocze 2007 roku
Temat: 24 września 2007 r. dniem zmiany wartości i podziału (splitu) dotychczasowych akcji PEMUG S.A.
Temat: Przekazanie tekstu jednolitego PEMUG S.A. w Katowicach
Temat: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego PEMUG S.A. przez Sąd Rejonowy w Katowicach
Temat: Zatwierdzenie Aneksu Nr 6 do Dokumentu Rejestracyjnego przez KNF
Temat: Spłata w całości układu PEMUG S.A. z wierzycielami
Temat: Zatwierdzenie Aneksu Nr 5 do Dokumentu Rejestracyjnego przez KNF
Temat: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zmiana znaczącej umowy
Temat: Zatwierdzenie Aneksu Nr 4 do Dokumentu Rejestracyjnego przez KNF
Temat: Zatwierdzenie Aneksu Nr 3 do Dokumentu Rejestracyjnego przez KNF
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zatwierdzenie Aneksu Nr 2 do Dokumentu Rejestracyjnego przez KNF
Temat: Zatwierdzenie Aneksu Nr 1 do Dokumentu Rejestracyjnego przez KNF
Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na ZWZ PEMUG S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku
Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badań sprawozdań finansowych za I półrocze 2007 oraz za rok 2007
Temat: Powołanie członków Zarządu Emitenta na klolejną kadencję
Temat: Powołanie przez ZWZ w dniu 29 06 2007 Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję
Temat: Uchwały podjęte przez ZWZ PEMUG S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r.
Temat: Uzupełnienie załączników do Raportu Biegłego Rewidenta w Raporcie Rocznym R 2006 przekazanym przez Emitenta w dniu 19 marca 2007 r.
Temat: Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego jednostki zależnej Spółki "PEMUG INWESTYCJE I SPRZĘT" Sp. z o. o.
Temat: Spłata szesnastej raty zadłużenia wynikającego z układu z wierzycielami
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Asymilacja akcji serii E z pozostałymi akcjami Spółki
Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji Emitenta serii E
Temat: Projekty uchwał na ZWZ PEMUG S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku
Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sytuacji Emitenta w 2006 roku
Temat: Złożenie przez Emitenta wniosków do KDPW SA w sprawie asymilacji akcji serii E z pozostałymi akcjami Spółki oraz do GPW SA w sprawie dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym
Temat: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Korekta raportu nr 26/2007 z dnia 29 maja 2007
Temat: Zwołanie ZWZ PEMUG S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r.
Temat: Zmiana znaczącej umowy
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Złożenie Prospektu Emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członków Rady Nadzorczej i członka Zarządu
Temat: Przekazanie tekstu jednolitego Statutu PEMUG S.A.
Temat: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego PEMUG S.A. przez Sąd Rejonowy w Katowicach
Temat: Spłata 15. raty zadłużenia wynikającego z układu PEMUG S.A. z wierzycielami
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Przekazanie "Oświadczenia w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego"
Temat: Wykaz informacji bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku
Temat: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2006 rok
Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii E
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Wezwanie Akcjonariuszy do odbioru nadpłaconych kwot
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Informacja o transakcjach akcjami PEMUG S.A. dokonanych przez Prokurenta Emitenta
Temat: Ogłoszenie o drugim terminie poboru akcjiw ramach oferty publicznej akcji serii E
Temat: Umowy zawarte z jednym podmiotem w okresie 12 miesięcy - Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk" S. A.
Temat: Umowy zawarte z jednym podmiotem w okresie 12 miesięcy - Kompania Węglowa S. A.
Temat: Umowy zawarte z jednym podmiotem w okresie 12 miesięcy - Katowicki Holding Węglowy S. A.
Temat: Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2007 roku
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej