Rok 2006

Temat: Informacja o ofercie publicznej Akcji serii E
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez Prokurenta Spółki
Temat: Spłata 14. raty zadłużenia wynikającego z układu PEMUG S.A. z wierzycielami
Temat: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na NWZ PEMUG S.A. w dniu 7 grudnia 2006 roku
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez Prokurenta Spółki
Temat: Uchwały podjęte przez NWZ PEMUG S.A. w dniu 7 grudnia 2006 r.
Temat: Zbycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Projekty uchwał na NWZ PEMUG S.A. w dniu 7 grudnia 2006 r.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zwołanie NWZ PEMUG S.A. w dniu 7 grudnia 2006 r.
Temat: Sprzedaż akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Temat: Zmiana systemu notowań akcji PEMUG S.A. od 20 listopada br. na system notowań ciągłych
Temat: Spłata 13. raty układu z wierzycielami
Temat: Zmiana tarminu przekazania "rozszerzonego" raportu półrocznego PSr za I półrocze 2006 roku
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2006
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 2005
Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na ZWZ PEMUG S.A. w dniu 29 06 2006 roku
Temat: Uchwały podjęte przez ZWZ PEMUG S.A. w dniu 29 06 2006 roku
Temat: Spłata 12. raty układu z wierzycielami
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sytuacji Spółki na ZWZ PEMUG S.A. w dniu 29 czerwca 2006 roku
Temat: Projekty uchwał na ZWZ PEMUG S.A. w dniu 29 czerwca 2006 roku
Temat: Zwołanie ZWZ PEMUG S.A. w dniu 29 czerwca 2006 roku
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku
Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu Rocznego za 2005 r.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Spłata 11. raty układu z wierzycielami
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Korekta terminu przekazania rozszerzonego raportu za I półrocze 2006
Temat: Informacja o transakcjach akcjami PEMUG S.A. dokonywanych w 2005 roku przez osoby zarządzające i prokurentów Emitenta
Temat: Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2006 roku.
Temat: Oświadczenie Emitenta o przekazywaniu począwszy od roku obrotowego 2006 "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych i "rozszerzonego" półrocznego raportu skonsolidowanego.