Rok 2005

Temat: Spłata 10. raty układu z wierzycielami
Temat: Zmiana znaczącej umowy
Temat: Nabycie znacznego pakietu akcji PEMUG S.A. powyżej 5% kapitału zakładowego i głosów na WZA Spółki
Temat: Nabycie akcji przez członka RN
Temat: Umorzenie należności wobec ZUS z tytułu składek podlegających restrukturyzacji
Temat: Zawarcie z ZUS umowy o rozłożeniu na rat należności z tytułu składek
Temat: Spłata 9. raty układu z wierzycielami
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Zmiana znaczącej umowy
Temat: Przekazanie prawa własności do udziałów w jednostce zależnej w zamian za zobowiązania
Temat: Wybór biegłego rewidenta
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji przez członka RN
Temat: Podpisanie znaczącej umowy
Temat: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy
Temat: Zawarcie zanaczącej umowy
Temat: Wniosek Przedstawiciela Upadłego "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o. o zmianę upadłości z upadłości z likwidacją na upadłość z możliwością zawarcia układu
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Przekazanie "Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 2005"
Temat: Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% głosów na ZWZA PEMUG S.A. w dniu 30.06.2005
Temat: Uchwały podjęte na ZWZA PEMUG S.A. w dniu 30.06.2005
Temat: Spłata 8. raty układu z wierzycielami
Temat: Nabycie akcji przez członka RN
Temat: Projekty uchwał na ZWZA PEMUG S.A. w dniu 30.06.2005
Temat: 9 czerwca 2005 r. przekazanie SA-RS 2004
Temat: Zwołanie ZWZA PEMUG S.A. w dniu 30.06.2005
Temat: Przeniesienie własności udziałów w jednostce zależnej
Temat: Zbycie udziałów w jednostce zależnej
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Nabycie akcji przez członka RN
Temat: Zmiana terminu nadania raportu rocznego 2004
Temat: Spłata 7. raty układu
Temat: Nabycie akcji przez członka RN
Temat: Nabycie akcji przez członka RN
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Temat: Ustanowienie hipoteki
Temat: Spłata kredytów przez poręczycieli
Temat: Terminarz raportów okresowych 2005
Temat: Spłata 6. raty układu