Kapitał zakładowy i akcjonariusze

Kapitał zakładowy Spółki 12.761.362,00 zł wpłacony w pełnej wysokości

Akcje dopuszczone do publicznego obrotu:

Kapitał Zakładowy Emisja akcji (szt.) Liczba głosów Wartość nominalna (zł) Cena emisyjna (zł)
seria A, A/S 5.310.000 5.310.000 0,40 0,40
seria B, B/S 767.000 767.000 0,40 0,40
seria C 6.077.000 6.077.000 0,40 0,40
seria D 10.632.220 10.632.220 0,40 0,81
seria E 1.519.080 1.519.080 0,40 2,00
seria F 6.076.325 6.076.325 0,40 2,20
Razem 30.381.625 30.381.625 - -


Uwaga: Zgodnie z uchwałą ZWZ PME S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. dokonano tzw. splitu polegającego na zmniejszeniu wartości nominalnej dotychczasowych akcji spółki z 4 zł do 40 gr za jedną akcję i równoczesnego zwiększenia ich ilości w stosunku 1 : 10.
Pierwsze notowanie akcji po podziale nastąpiło na rynku regulowanym GPW S. A. w Warszawie w dniu 24 września 2007 roku

Główni akcjonariusze "Pemug" S. A

AKCJONARIUSZE (ponad 5% udziałów w kapitale zakładowym i głosów na WZA Pemug S. A.) Ilość akcji Udział w kapitale
zakładowym
i na WZA (%)
TDJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
27.979.000
92,09