Rok 2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

13 393

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

- 1 680

Zysk (strata) brutto

- 291

Zysk (strata) netto

- 279

Aktywa razem

38 032

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

10 631

Zobowiązania długoterminowe

126

Zobowiązania krótkoterminowe

9 783

Kapitał własny

27 401

Kapitał zakładowy

12 761

Liczba akcji

30381625

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję

0